top of page
Map pricing
/Үнийн санал/
NaviMarket GPS-н ашиглах үндсэн эрхийг     
12 сар / 36 сар /
хугацаагүй...         
гэх гурван төрлөөс сонголтоо хийн авах боломжтой.            

Сар бүрийн үнэ

7,090

Хамгийн багадаа 12 Сараар авах боломжтой

12 сар / 85,000₮

НӨАТ / 8,500₮

Нийт дүн 93,500₮

✔ Вектор газрын зураг
✔ Байр-зүйн газрын зураг
✔ Хаяалбар 10м
✔ Уулын сүүдэр
✔ Байгаль түүхийн дурсгалт газрууд
✔ Түүх домог тайлбарууд
✔ 6 төрлийн координат ашиглалт гэх мэт Wemaps GPS апп дээрх бүхий л хэрэглүүрүүдийг ашиглах боломжтой. 

Сар бүрийн үнэ

5,800

Хамгийн багадаа 36 Сараар авах боломжтой

36 сар / 210,000₮

НӨАТ / 21,000₮

Нийт дүн 231,000₮

✔ Вектор газрын зураг
✔ Байр-зүйн газрын зураг
✔ Хаяалбар 10м
✔ Уулын сүүдэр
✔ Байгаль түүхийн дурсгалт газрууд
✔ Түүх домог тайлбарууд
✔ 6 төрлийн координат ашиглалт гэх мэт W
emaps GPS апп дээрх бүхий л хэрэглүүрүүдийг ашиглах боломжтой. 

Unlimited

402,000

Хугацаагүй эрх

НӨАТ-тай 442,200₮

Хугацаагүй эрх нь нэг удаа төлбөр төлөөд цаашид хугацаа тооцохгүй ашиглах боломжтой эрх ба уг багцын хэрэглэгч нь 1 жил тутамд 3 өөр төхөөрөмжид шилжүүлэн ашиглах боломжтой

✔ Вектор газрын зураг
✔ Байр-зүйн газрын зураг
✔ Хаяалбар 10м
✔ Уулын сүүдэр
✔ Байгаль түүхийн дурсгалт газрууд
✔ Түүх домог тайлбарууд
✔ 6 төрлийн координат ашиглалт гэх мэт W
emaps GPS апп дээрх бүхий л хэрэглүүрүүдийг ашиглах боломжтой. 

Уул уурхайн лиценз талбай

40,000

Газрын зургийн нэмэлт багц

Нэмэлт багцын үнэ 40,000₮

НӨАТ / 4,000₮

Нийт дүн 44,000₮

Уул уурхайн лиценз багцыг нэг удаад худалдан авна. Бие даасан хугацаагүй, үндсэн эрхийн хугацаагаар тооцогдох ба үндсэн эрхийн сунгалт хийхэд дахин төлбөр төлөхгүй.

✔ Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүд
✔ Хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүд
✔ Бичил уурхай талбай
✔ Орон нутгийн тусгай хэрэгцээ
✔ Хүчингүй лицензүүд
✔ Илрэл, Эрдэсжсэн цэгүүд
✔ Сонгонд бэлдсэн талбай

Ашигт малтмалын зураг

150,000

Газрын зургийн нэмэлт багц

Нэмэлт багцын үнэ / 150,000₮

НӨАТ / 15,000₮

Нийт дүн 165,000₮

Уул уурхайн лиценз багцыг нэг удаад худалдан авна. Бие даасан хугацаагүй, үндсэн эрхийн хугацаагаар тооцогдох ба үндсэн эрхийн сунгалт хийхэд дахин төлбөр төлөхгүй.

✔ М1:200,000 ашигт малтмалын тайлан зургууд.

bottom of page