Үнийн санал


Энгийн багц
85к / 1 Жил. 85,000₮
 • 3 удаа төхөөрөмж солих
 • Вектор газрын зураг
 • Байр-зүйн зураг
 • Хиймэл дагуулын зураг
 • Налуугийн зураглал
 • Уул уурхайн лиценз талбай
 • Геологийн зураг
 • Ашигт малтмалын зураг
Энгийн багц
402к / Хугацаагүй
 • 9 удаа төхөөрөмж солих
 • Вектор газрын зураг
 • Байр-зүйн зураг
 • Хиймэл дагуулын зураг
 • Налуугийн зураглал
 • Уул уурхайн лиценз талбай
 • Геологийн зураг
 • Ашигт малтмалын зураг
Бүх багцууд
500к / Хязгааргүй.
 • Жилд 3 удаа төхөөрөмж солих
 • Вектор газрын зураг
 • Байр-зүйн зураг
 • Хиймэл дагуулын зураг
 • Налуугийн зураглал
 • Уул уурхайн лиценз талбай
 • Геологийн зураг
 • Ашигт малтмалын зураг